ElCool.cz

Revize zařízení podle zákona č. 89/2017 Sb.

Majitel tepelného čerpadla, nebo klimatizace, má povinnost zajistit  řádnou revizi těsnosti celého chladivového okruhu vtepelném čerpadle nebo klimatizaci. Česká inspekce životního prostředí tyto revize kontroluje a v případě jejich absence může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Kontrola se vztahuje pouze na zařízení, u kterých je to podle legislativy nutné. Rozhodující je množství a druh chladiva. 

Národní a mezinárodní legislativa
Fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu se týká legislativa na národní úrovni, evropské předpisy a mezinárodní úmluvy.

Legislativa ČR:
Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb., který mění zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, jež vstoupil v platnost dne 1. 4. 2017.
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Zákon a vyhláška pokrývají oblasti vymezené evropskými nařízeními (viz dále) pro povinnou právní úpravu ze strany členských zemí při nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny a s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (tzv. regulované látky).

Evropské předpisy:
Na evropské úrovni jsou legislativně řešeny fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozonovou vrstvu v rámci samostatných nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 
Prováděcí nařízení Evropské komise k nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Pokud si nejste jisti, jestli vaše tepelné čerpadlo nebo klimatizace podléhá povinné revizi, rádi vám poradíme.

Provádíme zkoušky těsnosti podle zákona č. 89/2017 Sb. na základě certifikace od Ministerstva životního prostředí.

Naše služby

ADRESA

Toušice 80, Kostelec NČL, 281 63

Zašlete nám vzkaz